Inleiding

Deze website-standaardvoorwaarden die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website beheren, toegankelijk op tsss.me.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u akkoord alle voorwaarden te accepteren en voorwaarden hier geschreven. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze websitestandaarden Algemene voorwaarden.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud waarvan u de eigenaar bent, is tsss en / of de licentiegevers eigenaar van deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materiaal op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
  • het openbaar uitvoeren en / of tonen van materiaal van de website;
  • deze website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • deze website te gebruiken op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • zich bezighouden met datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit in relatie naar deze website;
  • deze website gebruiken om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt toegankelijk voor u en tsss kan de toegang door u tot alle gebieden verder beperken van deze website op elk moment naar eigen goeddunken. Elk gebruikers-ID en wachtwoord dat u mogelijk voor deze website heeft zijn vertrouwelijk en u moet bewaar ook vertrouwelijkheid.

Uw inhoud

In deze standaardvoorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest weergegeven op deze website. Door uw inhoud weer te geven, verleent u tsss a niet-exclusief, wereldwijd onherroepelijk, sublicentieerbaar licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. tsss behoudt zich het recht voor om uw eigen Inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en tsss uitdrukkelijke nee verklaringen of garanties, van welke aard dan ook deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website zijn geïnterpreteerd als adviserend.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval mag tsss, noch een van zijn officieren, directeuren en werknemers aansprakelijk worden gehouden voor alles dat voortvloeit uit of op welke manier dan ook verband houden met uw gebruik van deze website, of een dergelijke aansprakelijkheid onder de verantwoordelijkheid valt contract. tsss, inclusief de officieren, bestuurders en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op enige andere manier gerelateerd aan uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

U vrijwaart hierbij ten volle tsss van en tegen iedereen en / of iedereen aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en kosten die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, zijn deze bepalingen dat wel verwijderd zonder de overige bepalingen hierin.

Variatie van voorwaarden

Het is tsss toegestaan ​​om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken en door te gebruiken te herzien op deze website wordt u geacht deze te beoordelen Regelmatig voorwaarden.

Toewijzing

De tsss mag zijn rechten en / of rechten toewijzen, overdragen en uitbesteden verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​uw rechten en / of rechten toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden verplichtingen onder deze Voorwaarden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen tsss en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangt alles eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Malta, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de staat en de federale rechtbanken in de Republiek Malta voor de oplossing van eventuele geschillen.